Algemene Voorwaarden

 

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192.”
Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene
Voorwaarden;
KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair
gevestigd te Utrecht;
Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb
1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de
diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt
diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan
medicamenten levert en/of verkoopt en/of overige diergeneeskundige adviezen
geeft en -diensten verricht;
Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de
praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen,
waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten
e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke
juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de
Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige
behandelingen verricht en/of adviezen geeft;
Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of
groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover
diergeneeskundig advies wordt gegeven;
(Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen,
het leveren van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten
van (diergeneeskundige) keuringen;
Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is
gesteld.
Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan
niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan
inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde
diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
(Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.
2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de
Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden
alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze
aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn
vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten
(Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de
overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel
wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is
begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd.
3.3 De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot
het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een
definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft
moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te
brengen.
3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een
Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling
aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan
te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van
Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de
Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke
regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten
(Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de
Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling
en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren medicamenten. De
Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de
zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk
heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te
maken van derden.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst
wordt tussentijds beëindigd door:
het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de
Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van
deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt
tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal
worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de
Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
het overlijden van de te behandelen Patiënt;
een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de
Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan
worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat
er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen
tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de
Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de
Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover
informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet
tijdig mogelijk is.
5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de
overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden
bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare
werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria
vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota
wordt de berekende BTW vermeld.
6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct
na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen
geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum in welk geval
administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
6.3 Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te
strekken tot voldoening van de eerstvervallene.
6.4 Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de
debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der
vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van
ten minste 5,00 (vijf euro) in rekening gebracht.
6.5 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te
passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening
worden gebracht voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de
Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,
gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de
gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden,
exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente
zulks met een minimum van 50,00 (vijftig euro).
6.7 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand
aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te
verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het
bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de
Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke
regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.
6.8 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na
voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de
Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de
Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten
prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct
constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de
verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of
nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan
de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij
overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk
terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond
bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke
termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is
deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend
geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze
verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een
afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt.
Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in
ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
8.2 Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan geldt in afwijking
van het voorgaande lid van dit artikel het volgende:
De Dierenartsenpraktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade
veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden of
onvolledigheden in het opstellen van het keuringsrapport, tenzij vaststaat dat
deze schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van de
Dierenartsenpraktijk.
De aansprakelijkheid zal in elk geval te allen tijde beperkt zijn tot het
bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval
aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze
verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een
afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt.
Elk geschil met betrekking tot keuringen van paarden en/of pony’s zal in afwijking
van artikel 11 van de Algemene Voorwaarden worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig de regels beschreven in het reglement van de Stichting voor
Veearbitrage (arbitragecommissie voor paarden en pony’s).
De Dierenartsenpraktijk aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor
het gebruik van dit keuringsrapport door anderen dan door de Cliënt, tenzij er
sprake is van opzet en/of grove schuld.

Artikel 9: Eigendom

9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften,
bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die
betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze
bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een
vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers)
en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Betreding stallen/Locatie werkzaamheden
Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de
Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de
toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt,
te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor
de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2Wetenschappelijk onderzoek
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van
de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of
wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de
Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft
gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens
te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de
Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de
Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de
Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de
bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet
bevoegde rechter voor te leggen